NAGYTARCSAI
KÖZSZOLGÁLTATÓ KFT.

A weboldal jelenleg karbantartás alatt áll!

TEVÉKENYSÉGI, MŰKÖDÉSI ADATOK

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege szerint.

2.3. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
2.3.1.1. A működés kereteinek kialakítása és fenntartása
2.3.1.2. Kapcsolattartás az Önkormányzattal
2.3.1.3. Központosított feladatok
2.3.1.4. A közszolgáltatás szerződés alapján végzett tevékenységek
2.3.2. Beruházás
2.3.2.1. Az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében való közreműködés
2.3.2.2. Lakások, lakóházak és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása
2.3.2.3. Intézmények karbantartása és közreműködés az üzemeltetésben
2.3.2.4. Egyéb feladatok
2.3.3. Ingatlangazdálkodás
2.3.3.1. Helyiség gazdálkodás
2.3.3.2. Bérlemény ellenőrzés
2.3.3.3. Díjbeszedés
2.3.3.4. Tisztán önkormányzati tulajdonú épületek kezelése, üzemeltetése
2.3.4. Közterület
2.3.4.1. Az önkormányzati tulajdonú közterületekkel kapcsolatos feladatok
2.3.4.2. Zöld területek üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési feladatok:
2.3.5. Kultúra és sport
2.3.5.1. Általános feladatok
2.3.5.2. Kulturális feladatok
2.3.5.2.1. Műsorok és komplex rendezvények, népünnepélyek megrendezése
2.3.5.2.2. Képző-, ipar- és népművészeti, valamint egyéb gyűjteményt bemutató kiállítások
2.3.5.2.3. Ünnepségek, megemlékezések, emléktábla-avatások
2.3.5.2.5. Közművelődési intézmények gazdaságos működtetésével kapcsolatos feladatok
2.3.5.3. Sport feladatok
2.3.5.4. Táborozással kapcsolatos feladatok

2.4. A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

2.5. KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.
2.5.1.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad az Adatközlő ügyfélszolgálatán félfogadási időben benyújtott vagy az Adatközlő fentiekben megjelölt elérhetőségein, postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Info tv. 28.§ – 31.§ rendelkezéseinek megfelelően. Az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek: az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében, a közléstől vagy a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy 1 éven belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

2.10.1.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes (szervezeti egység) neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében a Kft. ügyvezető igazgatója az illetékes: Nyerges Ambrus ügyvezető.

Kövessen minket Facebookon

Naprakész információk

Küldjön üzenetet

    Ellenőrző kérdés, a robot-kitöltések ellen: