KÖZÉRDEKŰ ADATOK

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Info tv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

 

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK

1.1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:

Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhelye:

2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 35.

Postacíme:

Nagytarcsa 2142. PF. 30.

Telefonszáma:

+36 70 9495865

Központi elektronikus levélcíme:

iroda@nagytarcsaikozszolgaltato.hu

Központi honlap címe:

www.nagytarcsaikozszolgaltato.hu

Ügyfélszolgálat helye:

2142 Nagytarcsa Rákóczi utca 35.

Nyitva tartás / ügyfélszolgálati idő:

K 8:00-tól 16:00-ig

Cs 8:00-tól 16:00-ig

 

1.1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése a szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataival

 

A szervezeti struktúra ábrája

 

A szervezeti egységek feladatainak leírása a “A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásokért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények” pont alatt megismerhető.

 

1.1.3. A szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége, telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus levelezési címe

 

Ügyvezető Igazgató

 

Ádány Barbara

tel: +36 70 9495865

fax: +36 1 340-9144

postacíme: 2142 Nagytarcsa Rákóczi utca. 35.

e-mail: iroda@nagytarcsaikozszolgaltato.hu   

 

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása

 

Gondnok, közmunkások, parképítők irányítása:

Balik Levente

telefonszám: +36-70-934-9091

Petőfi lakótelep gondok:

Fehér István

telefonszám: +36-70-967-9677

Művelődési Ház bérbeadás:

Kovalcsikné Bartha Mária

telefonszám: +36-70-321-6042

 

1.2. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Tulajdonos:

Nagytarcsa Község Önkormányzata

Nyilvántartási szám: ÁHT 730523

A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.

Elérhetőségek:

2142 Nagytarcsa Rákóczi u. 4.

Posta cím: 2142 Nagytarcsa Rákóczi u. 4.

Telefonszám: +36 28 450 204

E-mail: titkarsag1{kukac}nagytarcsa.hu vagy ugyfelszolgalat2{kukac}nagytarcsa.hu

Központi honlapcím: https://www.nagytarcsa.hu/

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 – 18:00

Szerda: 8:00 – 16:00

Péntek: 8:00 – 12:00

 

Törvényességi felügyeletet ellátó szervezet:

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA

Cím : 1146 Budapest, Hungária krt.179-187. (M3 Irodaház)

Központi telefonszám : +36-1/273-3999

Fax: +36-1/273-3996

Levelezési cím : 1590 Budapest, Pf. 225/1

Központi honlapcím: https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/budapest-kornyeki-torvenyszek-cegbirosaga

 

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

2.1. A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege szerint.

 

2.3. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

2.3.1.1. A működés kereteinek kialakítása és fenntartása

2.3.1.2. Kapcsolattartás az Önkormányzattal

2.3.1.3. Központosított feladatok

2.3.1.4. A közszolgáltatás szerződés alapján végzett tevékenységek

 

2.3.2. Beruházás

2.3.2.1. Az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében való közreműködés

2.3.2.2. Lakások, lakóházak és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása

2.3.2.3. Intézmények karbantartása és közreműködés az üzemeltetésben

2.3.2.4. Egyéb feladatok

 

2.3.3. Ingatlangazdálkodás

2.3.3.1. Helyiség gazdálkodás

2.3.3.2. Bérlemény ellenőrzés

2.3.3.3. Díjbeszedés

2.3.3.4. Tisztán önkormányzati tulajdonú épületek kezelése, üzemeltetése

 

2.3.4. Közterület

2.3.4.1. Az önkormányzati tulajdonú közterületekkel kapcsolatos feladatok

2.3.4.2. Zöld területek üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési feladatok:

 

2.3.5. Kultúra és sport

2.3.5.1. Általános feladatok

2.3.5.2. Kulturális feladatok

2.3.5.2.1. Műsorok és komplex rendezvények, népünnepélyek megrendezése

2.3.5.2.2. Képző-, ipar- és népművészeti, valamint egyéb gyűjteményt bemutató kiállítások

2.3.5.2.3. Ünnepségek, megemlékezések, emléktábla-avatások

2.3.5.2.5. Közművelődési intézmények gazdaságos működtetésével kapcsolatos feladatok

2.3.5.3. Sport feladatok

2.3.5.4. Táborozással kapcsolatos feladatok

 

2.4. A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

 

2.5. KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

 

2.5.1.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad az Adatközlő ügyfélszolgálatán félfogadási időben benyújtott vagy az Adatközlő fentiekben megjelölt elérhetőségein, postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Info tv. 28.§ – 31.§ rendelkezéseinek megfelelően. Az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek: az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében, a közléstől vagy a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy 1 éven belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

 

2.10.1.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes (szervezeti egység) neve

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében a Kft. ügyvezető igazgatója az illetékes: Ádány Barbara ügyvezető.

 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

NAV 2018, NAV 2019.

 

3.1.2. Állami Számvevőszék ellenőrzései

Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – 2019.

 

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Könyvvizsgálói ellenőrzések

 

3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

3.2.1. Éves költségvetések

 

3.2.2. Számviteli beszámolók

 

3.3. MŰKÖDÉS

3.3.1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

3.3.1.1. Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 

Lásd a Számviteli beszámolók csatolt dokumentumait. ( e-beszamolo.hu)

 

3.3.1.2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

 

Lásd az Egyéb kifizetések csatolt dokumentumait.

 

3.3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani